Offentlig upphandling: Möten och mobilitet på 2000-talet (Förstudie)

Role: author with support from Jeanette Hemmingsson (SIC) and Annika Bondesson (SIC)

Summary
Denna förstudie föreslår att en portal för optimerade möten och mobilitet etableras. Genom att använda ny teknik som på ett lättförståeligt sätt underlättar för myndigheter att göra strategiska val baserade på vetenskapliga fakta kan en sådan portal bidra till betydligt effektivare och billigare möten. Portalen skulle även kunna bidra till att de miljömål som regeringen och EU formulerat uppnås.

Upphandlingsutredningen identifierade möten och mobilitet som ett område där många nya möjligheter finns och där mål finns som kräver transformativa förändringar. Utgångspunkten för upphandlingsutredningen var att de kommande åren innebär mycket stora förändringar för myndigheter. Teknikutvecklingen ger t.ex. helt nya möjligheter inom en rad områden, från virtuella möten till verktyg som gör det lättare att analysera konsekvenserna av olika val. Samtidigt har regeringen och EU ambitiösa mål då det gäller minskade utsläpp av växthusgaser som gör att transformativa lösningar krävs.

Förstudien indikerar att portalen skulle kunna bidra till fler transformativa lösningar som kan hjälpa statliga myndigheter att optimera möten och mobilitet. Detta skulle kunna resultera i att myndigheterna kan uppnå sina miljömål och sänka sina omkostnader genom bl.a.

  1. Att myndigheter får vetenskapligt verifierade underlag då det gäller olika miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av möten.

  2. Att myndigheter kan få skräddarsydd information när de behöver det i det format som de önskar.

  3. Att plattformen kan knyta an till existerande initiativ på myndigheter och bygga på existerande system för insamlande av data vilket gör att plattformen minskar arbetsbördan för myndigheter.

  4. Att plattformen gör det enklare att utveckla strategier för en ökad andel virtuella möten.

  5. Att skapa en ökad förståelse inom alla delar av en myndighet genom att skräddarsydd information kan genereras som tydliggör konsekvenserna av enskilda val.

Download the full report