IT and sustainable development: Swedish Government established a Forum for IT and environmental issues (Report)

Role: co-author with Ewa Thorslund

Summary
In 2001, the Swedish Government established a Forum for IT and environmental issues with a mandate lasting until December 2003. The Forum’s purpose was to provide a natural platform for information and communication technology (ICT) and ecologically sustainable development. The Forum is run by a work group comprising representatives of the industrial and research sectors, the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket), ministries and environmental organisations.

The Swedish Environment Minister, Lena Sommestad, was appointed Chairperson of the Forum. The Forum’s aim was to analyse how increased use can be made of IT applications to promote sustainable development, and how various actors can be encouraged to contribute to this goal. The group’s mandate included studying ways in which IT use can contribute to the development of new infrastructures and products and services with lower resource consumption and environmental impact. The Environmental Protection Agency was responsible for the Forum’s secretariat. The present document was written by Dennis Pamlin and Ewa Thorslund within the framework of the Forum.

Link to report

IT och en hållbar utveckling: Svenska regeringens forum för IT och miljö (Report)

IT-hållbar+utveckling.jpg

Role: co-author with Ewa Thorslund

Comment
Jag tror detta var första gången som svenska regeringen tillsatte en grupp för att studera förhållandet mellan hållbarhet och ICT (men inte den sista). Jag var i slutet av skrivandet av "Sustainability at the speed of light" då processen påbörjades så jag tyckte det passade perfekt. Jag trodde att detta skulle bli ett politiskt genombrott för ICT/hållbarghet, men i princip inget hände. Jag har blivit allt mer försiktig att delta i processer där allt som händer är att människor möts och skriver en rapport som inte resulterar i något. Med tiden har jag förstått att det är en hel industri med grupper som försörjer sig på att stödja processer som inte är tänkta att resultera i något mer än att bekräfta dagens situation. 

Summary
Regeringen tillsatte under 2001 ett forum för IT och miljö med mandat till december 2003. Syftet med forumet var att skapa en naturlig plattform för informations- och kommunikationsteknik (ICT) och ekologiskt hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom en arbetsgrupp med företrädare för både industri, forskning, Naturvårdsverket, departement samt representanter från miljöorganisationer.

Miljöminister Lena Sommestad utsågs till ordförande i forumet. Målet för forumets arbete är att kartlägga hur IT-tillämpningar i högre grad kan utnyttjas för att minska miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling, och hur man kan stimulera olika aktörer för att nå detta mål. I gruppens mandat ingick att särskilt studera de möjligheter som IT-användningen ger åt framväxten av ny infrastruktur samt produkter och tjänster som tär mindre på resurser och miljö. Naturvårdsverket ansvarade för forumets sekretariat. Följande dokument har utformats av Dennis Pamlin och Ewa Thorslund inom ramen för ovanstående forum.

Länk till rapport